گرفتن رنگ میانگین یک تصویر در b4a

گرفتن رنگ میانگین یک تصویر
میتونیم با این تابع میانگین رنگ هایی که در یک تصویر استفاده شده رو بگیریم:

Continue reading “گرفتن رنگ میانگین یک تصویر در b4a”